Ochrana osobních údajů

Informace o nakládání s osobními údaji a o provozu internetových stránek

Následující text obsahuje obecné informace o nakládání s osobními údaji uživatelů internetových stránek umístěných na adrese www.termtech.cz (dále jen „internetové stránky“)  provozovaných společností Quartex Praha s.r.o. se sídlem Ječná 22, 120 00, Praha 2, IČO: 25678230, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č.  60466  pro prodejce společnost Termtech s.r.o., se sídlem: Bartoškova 1411/20, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 084 90 431, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 319752 (dále jen „Společnost“), a o některých základních právních aspektech jejich provozu (dále jen „Informace“).

Uživatelem se pro účely této Informace rozumí fyzická osoba, která navštíví tyto internetové stránky a/nebo užívá služby poskytované Společností prostřednictvím webového rozhraní v rámci těchto internetových stránek (dále jen „Uživatel“).

Tato Informace se týká pravidel provozování a užívání internetových stránek a souvisejících práv a povinností Společnosti, jakožto zpracovatele osobních údajů, a práv Uživatelů, jakožto subjektů údajů, při zpracování jejich osobních údajů realizovaném v souvislosti s provozováním internetových stránek.

Cookies

Internetové stránky za účelem optimalizace jejich účelu, obsahu, vzhledu a uživatelského komfortu používají cookies, a zejména pak k ukládání nastavení bezpečného vyhledávání, ke sledování počtu návštěvníků na stránce a k uložení registračních informací (informaci o přihlášení nebo odhlášení u registrovaného Uživatele se zřízeným uživatelským účtem). Pokud Uživatel v rámci technického nastavení svého zařízení na prohlížení internetu nepovolí užívání cookies, anebo neposkytne souhlas s použitím cookies v sekci internetových stránek, která případně vyžaduje zvláštní povolení cookies (e-shop, uživatelské účty), může mít v dotčené míře zamezen či podstatně omezen přístup do dotčené sekce internetových stránek nebo bude moci užívat její funkce pouze v omezeném rozsahu.

Služby internetových stránek vyžadující poskytnutí osobních údajů uživatele

Poskytování některých služeb společnosti zprostředkovaných internetovými stránkami, zejména pak služby nákupu prostřednictvím e-shopu, služeb spojených s uživatelským účtem Uživatele a služby spojené s případným přihlášením Uživatele do služby typu newsletter, je podmíněno poskytnutím a zpracováním některých osobních údajů Uživatele, a to zejména nezbytnými základními identifikačními a kontaktními údaji Uživatele a povolením cookies relace technicky nezbytné pro webové rozhraní dané služby. Společnost je povinna s těmito osobními údaji nakládat v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „předpisy GDPR“).

Informační povinnost Společnosti, jakožto správce osobních údajů dle předpisů GDPR, v souvislosti s dotčeným zpracováním osobních údajů, tj. zejména poskytnutí detailní informace o zpracování předmětných osobních údajů a o právech subjektů údajů, je plněna vždy v rámci příslušné sekce internetových stránek věnované dotčené službě, a to jako integrální součást webového formuláře.

Uživatel v rámci těchto služeb nese plnou právní odpovědnost za případnou újmu způsobenou uvedením nesprávného či fiktivního osobního údaje, případně neautorizovaným uvedením osobního údaje třetí osoby.

Další právní a technické informace

Na těchto internetových stránkách mohou být uvedeny odkazy na sociální sítě a internetové stránky provozované jinými provozovateli. Společnost nemá vliv a nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah ani za zabezpečení ochrany osobních údajů fyzických osob při jejich užívání ze strany jejich provozovatelů.

Společnost je oprávněna rozsah, obsah, vzhled či samotný provoz těchto internetových stránek a/nebo poskytování či podmínky služeb poskytovaných v jejich rámci kdykoliv jednostranně změnit, omezit, pozastavit nebo zcela zrušit. V této souvislosti nevzniká Uživatelům vůči Společnosti jakýkoli nárok.

Zabezpečení kompatibility zařízení Uživatele použitých při užívání těchto internetových stránek je výhradně na vlastním uvážení Uživatele. Společnost v souvislosti s provozem těchto internetových stránek nebo s poskytováním služeb nezpřístupňuje Uživatelům k užití jakýkoli software, zařízení, ani konfigurační nastavení.

Designed by Titusurya / Freepik Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.