Všeobecné obchodní podmínky

Ceny jsou stanovené aktuálně platným ceníkem. Vyhrazujeme si možnost měnit ceny při změnách kurzů CZK vůči ostatním měnám, na základě změn vstupních surovin svých dodavatelů,… Firemním zákazníkům z uvedeného ceníku poskytujeme slevy dle příslušných obchodních podmínek

 

I. Všeobecná ustanovení

1.1  Zasláním objednávky z eshopu nebo na e-mail: info@termtech.cz kupující akceptuje  všeobecné obchodní podmínky prodávajícího Termtech s.r.o., IČ: 08490431.Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

1.2  Smluvní vztahy, které nejsou dány těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

 

II. Předmět kupní smlouvy

2.1  Předmětem kupní smlouvy je zboží v nákupní objednávce potvrzené prodávajícím.

 

III. Uzavření kupní smlouvy

3.1  Kupní smlouva je potvrzením objednávky prodávajícím.

3.2  I po zaslání potvrzení si prodávající vyhrazuje právo vyjádřit nesouhlas s objednávkou. O této skutečnosti je povinen prodávající informovat kupujícího včetně odůvodnění.

3.3  U objednávky zboží vyšší hodnoty nebo atypické povahy si prodávající vyhrazuje právo žádat platbu předem.

 

IV. Kupní cena a platba

4.1  Ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen během smluvního období.

 • Platba za dodané zboží:
  a) dobírkou při převzetí zboží
  b) hotově při osobním odběru zboží u prodávajícího
  c) bankovním převodem – zálohově
  d) bankovním převodem s odloženou splatností u zákazníků s platnou Rámcovou smlouvou

4.3  Prodávající vždy vystaví daňový doklad na dodané zboží.

4.4  Na atypické zboží je prodávající oprávněn požadovat zálohu až v 100% hodnotě takového zboží.

4.5  Při objednávce zboží v hodnotě nad 30.000 Kč bez DPH hradí cenu dopravného prodávající.

4.6  Při objednávce zboží v úhrnné hodnotě do 30.000 Kč bez DPH si prodávající vyhrazuje právo kupujícímu účtovat dopravné max.výše 2.500 Kč bez DPH + doběrečné.

4.7  Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do jeho úplného zaplacení. Při prodlení s úhradou faktury za dodané zboží může prodávající po kupujícím požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den po splatnosti.

 

V. Dodací podmínky

5.1 Dodací lhůta

 • Dodací lhůta zboží je dána na potvrzení objednávky. Pokud prodávající nebude tuto lhůtu schopný dodržet, bude kupujícího informovat.
 • Dodací lhůta začíná zasláním potvrzení objednávky prodávajícím. V případě zálohové platby dodací lhůta začíná dnem připsání této úhrady na účet prodávajícího.
 • Objednané zboží nemusí být dodáno v případě prodlení platby kupujícím za předchozí dodané zboží (faktura po splatnosti). Zboží bude dodáno až po úhradě předešlých dlužných faktur.
 • Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, v případě výjimečných okolností nezaviněnými prodávajícím.

5.2   Způsob dodání

     5.2.1   Osobní odběr

  • Na provozovně prodávajícího v rámci provozní doby
  • V případě osobního odběru nejsou k ceně zboží účtovány žádné přepravní náklady.
  • Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na její jméno, a platným občanským průkazem.

    5.2.2        Přepravní službou (dle volby prodávajícího)

  • V případě že je k ceně zboží účtována cena přepravních nákladů, je tato cena kalkulována dle platného ceníku vydaného přepravní službou. Cena přepravních nákladů je počítána individuálně na základě váhy zboží, objemu, počtu balíků ale i vzdálenosti.
  • Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad zboží převzít s výhradou s uvedením odůvodnění a neprodleně, tzn. nejdéle do 24 hodin od převzetí zboží, skutečnost oznámit prodávajícímu. Dodací list (případně faktura a další průvodní dokumentace) jsou přiloženy v označeném balíku.

VI. Záruka

6.1  Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu:

  • zboží bez vad a v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

6.2  Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží kupujícímu a zároveň jeho zaplacením. Obě podmínky platí současně. 

 

VII. Odstoupení od smlouvy

7.1  Podmínky pro vrácení zboží

7.1.1        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.1.2        Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1.1  či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Oznámení / Žádost o odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího

7.1.3        V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.1.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.1.4        V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.1.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

7.1.5        Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.1.6        Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.1.7        Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.2  Podmínky pro vrácení peněz:

7.2.1        V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.1.2 obchodních podmínek, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Zboží musí být neporušené, nepoškozené v originálním obalu, kompletní včetně příslušenství, návodu atp., včetně originálního dokladu o koupi a nesmí jevit známky používání.

7.2.2        Kupující musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.

7.2.3        Prodejce vrátí pouze peníze za zboží, nikoliv přepravní náklady.

7.2.4        Zboží musí být zasláno zpět prodejci poštou nebo některou z přepravních služeb. Zásilky dobírkou nebudou přijaty. Další z možností vrácení zboží je osobně na provozovně prodávajícího. Vrácení zboží musí být předem písemně odsouhlaseno prodávajícím.

7.2.5        Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy při dodávce zboží na objednání (zakázkové), atypického nebo upraveného podle přání kupujícího, popř. pokud to bylo dohodnuto při potvrzení objednávky, např. kvůli většímu množství zboží atd.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.

8.2  Všechna práva používání loga a chráněných značek a veškerý prospěch v souvislosti s nimi jsou vlastnictvím a patří společnosti TERMTECH s.r.o., IČ: 08490431, se sídlem Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha 4

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení (PDF)

Designed by Titusurya / Freepik Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.