Reklamační řád

 1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je zpracován dle příslušných paragrafů Občanského a Obchodního zákoníku a vztahuje se na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti Termtech s.r.o., a rovněž u některé ze společností, jež jsou dodavateli systému TERMTECH na trhu v ČR a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Prodávající společnosti jsou uvedeny na webových stránkách společnosti Termtech s.r.o.

Ke každému zboží je prodávajícím přikládána faktura nebo daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem faktury nebo daňového dokladu (prodejky), pokud není zboží odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.

 

 1. Záruční podmínky

Délka záruky vztahující se na zboží odpovídá lhůtám dle soupisu platného pro společnost Termtech s.r.o., nebo je vyznačena na záručním listě. Tato doba začíná dnem vystavení faktury nebo daňového dokladu. V případě výměny dostane zákazník nový záruční list (reklamační protokol). Záruční doba se prodlužuje pouze v případě, že vyřízení reklamace trvalo déle, než zákonem stanovených 30 dní. Případné další reklamace bude zákazník uplatňovat na základě nového záručního listu.

Zboží nebude přijato do reklamace, pokud nebude kompletní, včetně dokumentace a ostatních náležitostí. Při předání zboží do reklamace je zákazník povinen přiložit popis závady (např. v jakém režimu a jak se závada projevuje, jak dlouho po zapnutí, popis manipulací se zařízením před vznikem závady apod.)

Reklamaci mechanicky poškozeného výrobku je zákazník povinen uplatnit ihned po převzetí výrobku. Záruční servis je poskytován v servisním středisku prodávající společnosti. Náklady na dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník.

Na systémy podlahového vytápění TERMTECH společnosti Termtech s.r.o., se vztahuje záruka 25 let, a to na část systému zalitou v podlahové topné desce (systémová deska nebo rohož, trubka, chránička, dilatace). Více o podmínkách prodloužené záruky naleznete v záručním listě.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

 1. Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do reklamace záruční doba.
 2. Porušením ochranných nálepek a pečetí, pokud na výrobku jsou.
 3. Poškozením zboží při přepravě (toto poškození je nutné řešit s dopravcem ihned při předání zboží).
 4. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, tlakem, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy předepsaným ustanovením výrobce.
 5. Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
 6. Poškozením zboží nadměrným zatěžováním, nebo pokud bylo používáno v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 7. Provedením neoprávněného zásahu do zařízení, či jiných úprav bez svolení společnosti Termtech s.r.o.
 8. Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN.
 9. Poškozením působení živlů (povodeň, požár, blesk atd.).
 10. Použitím spojky v topné desce.

Společnost Termtech s.r.o. si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné odpovídajících parametrů (ukončení výroby daného typu).

 

 1. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1. 6. 2016, a je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. Společnost Termtech s.r.o. si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Reklamační list ke stažení (PDF)

 

Designed by Titusurya / Freepik Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.